Prikazano 31-60 od 121 zapisa
IX-126: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je pozvan pred njega za 01.05. grad Varaždin radi protesta protiv Ladislava Herkfy od Zajezde.
IX-126: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je pozvan pred njega za 01.05. grad Varaždin radi protesta protiv Ladislava Herkfy od Zajezde.
31
IX-127: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je izvršio njegov nalog od 24.01.1464., koji donosi i prijepisu, a odnosi se na parncu između grada Varaždina i Fridriha Štosa.
IX-127: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je izvršio njegov nalog od 24.01.1464., koji donosi i prijepisu, a odnosi se na parncu između grada Varaždina i Fridriha Štosa.
32
IX-128: Kaptol zagrebački izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je izvršio njegov nalog od 24.=1.1464., koji donosi u prijepisu, a odnosi se na parnicu između grada Varaždina i Fridriha Štosa.
IX-128: Kaptol zagrebački izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je izvršio njegov nalog od 24.=1.1464., koji donosi u prijepisu, a odnosi se na parnicu između grada Varaždina i Fridriha Štosa.
33
IX-129: Zagrebački kaptol izjavljuje da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njim protiv Fridriha Štosa protest radi prisvajanja posjeda Žabnik -Bartolovec.
IX-129: Zagrebački kaptol izjavljuje da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njim protiv Fridriha Štosa protest radi prisvajanja posjeda Žabnik -Bartolovec.
34
V-34: Kralj Sigismund nalaže varaždinskom županu i plemićkim sucima, da pošalju svoga izaslanika, koji će istražiti istinu o napadaju Andrije od Grebena na varaždinskog građanina Barnabu, o čemu neka ga obavijeste
V-34: Kralj Sigismund nalaže varaždinskom županu i plemićkim sucima, da pošalju svoga izaslanika, koji će istražiti istinu o napadaju Andrije od Grebena na varaždinskog građanina Barnabu, o čemu neka ga obavijeste
36
V-35: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da je kraljev izaslanik pozvao pred kralja za 29.IX. 6.X.1429., Jurja, Nikolu i Andriju od Ludbrega u sporu glede međaposjeda njihovih i grada Varaždina
V-35: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da je kraljev izaslanik pozvao pred kralja za 29.IX. 6.X.1429., Jurja, Nikolu i Andriju od Ludbrega u sporu glede međaposjeda njihovih i grada Varaždina
37
V-36: Čazmanski kaptol odgađa uređenje međa posjeda grada Varaždina i posjeda zagrebačkoga kaptola radi odsutnosti kraljevog izaslanika do 15.IX. 1429.
V-36: Čazmanski kaptol odgađa uređenje međa posjeda grada Varaždina i posjeda zagrebačkoga kaptola radi odsutnosti kraljevog izaslanika do 15.IX. 1429.
38
V-37: Kralj Sigismund nalaže Čazmanskom i Požeškom kaptolu, da pošalju svoje izaslanike, u prisustvu kojih će kraljev izaslanik označiti međe između posjeda grada Vaaždina te posjeda zgrabačkog biskupa Ivana i zagrebačkog kaptola
V-37: Kralj Sigismund nalaže Čazmanskom i Požeškom kaptolu, da pošalju svoje izaslanike, u prisustvu kojih će kraljev izaslanik označiti međe između posjeda grada Vaaždina te posjeda zgrabačkog biskupa Ivana i zagrebačkog kaptola
39
V-39: Kralj Sigismund odgađa rješenje parnice između grada Varaždina i zagrebačkoga biskupa Ivana radi međa posjeda grada Varaždina i Bodogazonfalfe...
V-39: Kralj Sigismund odgađa rješenje parnice između grada Varaždina i zagrebačkoga biskupa Ivana radi međa posjeda grada Varaždina i Bodogazonfalfe...
40
V-40: Kralj Sigismund odgađa sa 6.-13.I.1430. predočenje dokumenata Elizabete od Zabočine i Katice i Klare od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom
V-40: Kralj Sigismund odgađa sa 6.-13.I.1430. predočenje dokumenata Elizabete od Zabočine i Katice i Klare od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom
41
V-45: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 6.-13. I. 1430. Ivana, sina Mikotića od Bartolovca, u parnici s gradom Varaždinom
V-45: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 6.-13. I. 1430. Ivana, sina Mikotića od Bartolovca, u parnici s gradom Varaždinom
44
V-46: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 6.-13.I.1430. Ivana i Jurja, sinove Antuna od Rebena, u parnici s gradom Varaždinom
V-46: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 6.-13.I.1430. Ivana i Jurja, sinove Antuna od Rebena, u parnici s gradom Varaždinom
45
V-47: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da je pozvao pred njega za 6.-13.I.1430. Jurja, Nikolu i Andriju od Ludbrega u parnici s gradom Varaždinom
V-47: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da je pozvao pred njega za 6.-13.I.1430. Jurja, Nikolu i Andriju od Ludbrega u parnici s gradom Varaždinom
46
V-52: Kralj Sigismund nalaže čazmanskom kaptolu, da za 24.IV.-1.V.1430. pozove pred njega Katicu, kćer Nikole, i Klaru, unuku, Nikole od Jakopovca, u parnici s gradom Varaždinom
V-52: Kralj Sigismund nalaže čazmanskom kaptolu, da za 24.IV.-1.V.1430. pozove pred njega Katicu, kćer Nikole, i Klaru, unuku, Nikole od Jakopovca, u parnici s gradom Varaždinom
51
V-53: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Klaru, unuku Nikole, od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom
V-53: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Klaru, unuku Nikole, od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom
52
V-55: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Ivana, sina Herka od Zajezde, u parnici s gradom Varaždinom
V-55: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Ivana, sina Herka od Zajezde, u parnici s gradom Varaždinom
54
V-58: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da uređenje pitanja nekih zemalja koje je pokušao na biskupovom posjedu Brodogazonfala između Varaždina i zagrebačkog kaptola nije uspjelo, jer kaptol ostaje kod tvrdnje, da je Varaždin prisvojio zemlje nastav?
V-58: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da uređenje pitanja nekih zemalja koje je pokušao na biskupovom posjedu Brodogazonfala između Varaždina i zagrebačkog kaptola nije uspjelo, jer kaptol ostaje kod tvrdnje, da je Varaždin prisvojio zemlje nastav?
55
V-60: Kralj Sigismund poziva preda se za 29.09. - 6.10.1430. Benedikta, Jurja i Ivana od Bartolovca u parnici s gradom Varaždinom.
V-60: Kralj Sigismund poziva preda se za 29.09. - 6.10.1430. Benedikta, Jurja i Ivana od Bartolovca u parnici s gradom Varaždinom.
57
VI-61: Kralj Sigismund poziva preda se za 29.09. - 06.10.1430. Elizabetu, unuku Stjepana od Zobočine u parnici s gradom Varaždinom.
VI-61: Kralj Sigismund poziva preda se za 29.09. - 06.10.1430. Elizabetu, unuku Stjepana od Zobočine u parnici s gradom Varaždinom.
58
VI-62: Kralj Sigismund odgađa rješenje parnice izmđu grada Varaždina te sinova Herka od Zajezde i drugih plemića iz varaždinske žuapnije do svoga povratka iz Njemačke.
VI-62: Kralj Sigismund odgađa rješenje parnice izmđu grada Varaždina te sinova Herka od Zajezde i drugih plemića iz varaždinske žuapnije do svoga povratka iz Njemačke.
59
VI-63: Čazmanski kaptol izvješćuje, da rješenje parnice između grada Varaždina i zagrebačkog kapotola odgađa dso 29.09.-06.10. 1430.
VI-63: Čazmanski kaptol izvješćuje, da rješenje parnice između grada Varaždina i zagrebačkog kapotola odgađa dso 29.09.-06.10. 1430.
60