XI-152: Zagrebački kaptol izjavljuje, da je pred njim zastupnik grada Varaždina uložio protest protiv Ivana de Kapolna radi prisvajanja posjeda Kneginec.
XI-152: Zagrebački kaptol izjavljuje, da je pred njim zastupnik grada Varaždina uložio protest protiv Ivana de Kapolna radi prisvajanja posjeda Kneginec.